0
0,00 DKKVis kurv
Måtter af høj kvalitet produceret i miljøvenlig naturgummi
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for HeveaMats ApS
 1. TILBUD. Købers ordrer er først bindene for HeveaMats ApS, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Firmaet vedstår tilbud i 60 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Er tilbuddet ikke accepteret i sin helhed, ligesom aftalelovens regler gælder om ændringer og tilbagekaldelse.
   
 2. BETALING. Af beløb, som køberen betaler i henhold til nærværende kontrakt, har sælgeren eller en senere erhverver af kontrakten ret til forlods at dække:
 1. Renter og omkostninger der påhviler køberen
 2. Forsikringspræmier jfr. Punkt 5.
 3. Reservedele reparationsomkostninger.
Et afdrags anvendelse på denne måde betyder ikke misligholdelse fra købers side, hvis det herefter manglende afdrag berigtiges senest 30 dage efter påkrav. Medmindre anden skriftlig aftale foreligger godkendt af HeveaMats ApS, skal betaling finde sted 7 dage efter fakturadato (forudbetaling). Ved forsinket betaling tillægges 2% i rente pr. påbegyndt måned. Sælger forbeholder sig ret til dellevering og fakturering af dellevering.
 1. EJENDOMSFORBEHOLD. Sælger har ejendomsforbehold i det købte, indtil dette er fuldt betalt.
   
 2. PRIS. Prisen er aftalt under forudsætning af, at det ikke inden leveringen sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldafgifter eller lignende. Medfører de omtalte ændringer mellem kontraktens underskrift og leveringens påbegyndelse en prisstigning på mere end 7% af den aftalte kontraktpris, er køberen frit stillet. Prisstigninger på under 7% forårsaget af de nævnte ændringer bæres alene af køber.
   
 3. LEVERING. Ved levering forstås efter denne kontrakt en fysisk overgivelse af det solgte før montering. Ved levering overgår risikoen for det købte til køber. Der tages forbehold om force majeure, hvorved forstås, at leveringstiden må anses for udelukket ved omstændigheder af en sådan art, at sælgeren ikke ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. Sådanne omstændigheder kan f.eks. være ildebrand, importbegrænsninger, fabrikationsvanskeligheder eller transportproblemer. Det samme gælder ved strejke og lockout, der medfører forsinkelser af levering. For forsinkelser foranlediget af ovennævnte forhold ydes ingen erstatning. Levering indenfor 2 uger efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinket levering.
   
 4. SIKKERHEDSSTILLELSE. Køber er på sælgers forlangende forpligtet til at stille betryggende sikkerhed i form af pant eller bankgaranti indtil det købte er betalt. Ved misligholdelse af nærværende kontrakt, er sælgeren berettiget til efter 14 dages forudgående varsel ved anbefalet brev at realisere pantesikkerheden bedst muligt.
   
 5. KØBERS FORPLIGTELSER. Fra leveringstidspunktet til ejendomsretten er overgået til køberen, har denne følgende forpligtelser:
 1. Køberen er pligtig til at holde det købte brand- og tyveriforsikret for den fulde værdi, normalt købesummen, og skal på anfordring dokumentere overholdelsen heraf gennem forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af sælgerens tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparationer af det købte
 2. Køberen skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give sælgerfirmaet adgang til at bese det købte.
 3. Køberen er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte i strid med sælgers rettigheder. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er køberen forpligtet til at tegne de i den anledning nødvendige udvidede forsikringer jfr. I øvrigt pkt. a.
 4. Køberen må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra sælgerfirmaet overlade det solgte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.
 5. Køberen skal omgående give meddelelse ved flytning, eller det købte varigt flyttes til anden adresse end den i nærværende kontrakt anførte.
 1. PRODUKTANSVAR. Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælgeren eller af sælgers folk. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr. 100.000, - kr.
Sælgeren hæfter kun for tingskader i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg- er køberen pligtig at skadesløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælgeren i anledning af de solgte varer.
 1. MISLIGEHOLDELSE. Såfremt køber ikke betaler afdrag og renter i henhold til de i kontrakten fastsatte frister eller i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, eller der foretages arrest, udlæg, udpantning, konfiskation eller beslaglæggelse hos køberen, eller denne standser sine betalinger, søger akkord eller hans bo tages under konkursbehandling, eller hvis køberen er et aktieselskab, og dette likvideres på grund af insolvens, er hele købesummen forfalden til omgående betaling. Sælgeren eller transporthaver kan da vælge mellem at tage det købte tilbage i overensstemmelse med de i kreditkøbelovens foreskrevne regler eller straks forlange hele restkøbesummen i henhold til kontrakten betalt. Alle omkostninger, der påløber i forbindelse med misligholdelse, betales af køber.
   
 2. IBYTTETAGNE PRODUKTER Køberen er pligtig at oplyse, såfremt de af ham leverede produkter, ham bekendt har skjulte fejl.
   
 3. REKLAMATION.  Alle reklamationer må ske snarest muligt, og skal ske skriftligt til sælgeren. Køberen kan ikke hæve kontrakten, såfremt HeveaMats ApS tilbyder at afhjælpe manglen eller foretager ombytning. Afhjælpning eller ombytning skal ske inden en efter begge parters forhold rimelig frist, så vidt mulig inden 8 arbejdsdage efter reklamationens fremkomst. Dog har sælgeren altid ret til at foretage afhjælpning eller ombytning, såfremt denne kan ske inden kontraktmæssige leveringsfrist.
   
 4. SERVICE- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER.
 1. Nye maskiner: varer tages retur indenfor 14 dage, såfremt intet andet er aftalt, har køberen nedennævnte rettigheder i 12 måneder fra fakturadagen. Sælgeren foretager indenfor fristen ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings- eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at køberen ikke har fulgt sælgerens instruktion, eller at der er anvendt andre reservedele end de originale. Hvis køberen efter produktets levering har påmonteret ekstra udstyr – som forårsager ekstraudgifter ved reparationsarbejde – er sådanne udgifter sælgeren uvedkommende. Skaffe varer tages ikke retur.
 2. Brugte produkter: såfremt kontrakten ikke er påført særlige aftaler om garanti eller service, yder sælgeren hverken garanti eller service på brugte maskiner.
 1. MONTERING. Sælger bærer ikke ansvar for el- bygnings- og VVS-arbejde.
   
 2. RÅDGIVERANSVAR. Firmaet bistand til køberen med teknisk rådgivning er alene at betragte som vejledende, hvorfor firmaet på intet tidspunkt er erstatningsansvarlig herfor.
   
 3. AFTALENS GRUNDLAG. Aftaler, der ikke er påført denne købekontrakt, er ugyldige.
HANDELSBETINGELSER
Generelle oplysninger 
HeveaMats ApS
Tirslundvej 34
6650 Brørup
Danmark

CVR. nr.: 41793414
E-mail: info@HeveaMats.dk
Telefon: +45 61 66 90 44


Betaling

Mobilepay - Dankort - Visa Card - MasterCard - Visa Electron - EAN Faktura 
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra lageret.


Levering
 • 1-3 hverdage (hvis varen er på lager)
 • Hvis varen ikke er på lager aftales der tidspunkt
 • Der kan afhentes på adressen
 • HeveaMats vender tilbage med en fragtpris
OBS! Man må ikke med-tælle selve dagen for købet, som en del af leveringstiden. 
Alle leveringstiderne er med forbehold om ekstra travle perioder ved eksempel tilbud og højtider.


Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er dagspriser.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, inkl. Færøerne og Grønland.

Vi gør opmærksom på, at vi godt kan sende til Færøerne og Grønland.
Vi gør opmærksom på, at alle priser og tekster på www.HeveaMats.dk er med forbehold for trykfejl

 

Fortrydelsesret
 • Der er 14 dages fortrydelsesret, fra den dag varen modtages.
 • Ved fortrydelse, skal dette tydeliggøres inden 14 dage pr. mail eller telefon.
 • Man kan ikke fortryde, ved at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig besked derom.
 • Special / personlige designs, kan ikke returneres.

Returnering
 • Du bærer risikoen for varen fra leverings tidspunktet.
 • Du afholder alle udgiften ved tilbagelevering af varen.
 • Du er ansvarlig for, at varen returneres i forsvarlig emballage.
 • Varen skal sendes direkte til os og vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand når du sender retur

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre.
Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
HeveaMats ApS 

Tirslundvej 34
6650 Brørup
Danmark

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Kontakt os på e-mail eller telefon for at få tilsendt formularen


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger 
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Reklamationsret

Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb.
Du har 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at du sender en mail.
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.


Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation. Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode Vi forbeholder os ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med diskontoen + 2% pr. påbegyndt måned.
 

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Alexander på mailen info@HeveaMats.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - 
http://ec.europa.eu/odr ” 

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK HOS HEVEAMATS

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Facebook pixel (Facebook.com)
 • Google Analytics (Google.com)
 • Google Tag Manager (Google.com)
 • Google Ads (Google.com)
 • Hotjar (Hotjar.com)

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrere dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@HeveaMats.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

HeveaMats ApS
Tirslundvej 34
6650 Brørup
Telefon: +45 61 66 90 44
E-mail: info@HeveaMats.dk